Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CaroYoga

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, lessen, workshops en retraites (in vervolg omschreven als: activiteiten) van CaroYoga, gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK-nummer 01152796 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Groningen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Algemeen

 • Bij inschrijving voor of deelname aan activiteiten van CaroYoga ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Op de Algemene Voorwaarden CaroYoga alsmede de Voorwaarden Retraites CaroYoga is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Informatie op de website van CaroYoga is onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Aanmelden/inschrijven

 • Aanmelden voor activiteiten gebeurt door het invullen van het aanmeldingsformulier of via de website/e-mail, waarmee inschrijving definitief is en dus een betalingsverplichting is aangegaan.
 • Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling

 • Alle weergegeven prijzen zijn per persoon en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Deelname aan activiteiten kan uitsluitend als het inschrijfgeld vooraf is voldaan.
 • Voor retraites gelden naast deze voorliggende Algemene Voorwaarden specifieke betalingsvoorwaarden die vermeld staan in de ‘Voorwaarden Retraites CaroYoga’.

Annulering

 • Bij annulering van de wekelijkse lessen, jaarlijkse cursussen of workshops vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 • Deelname aan activiteiten van CaroYoga geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma, hetgeen echter geen recht geeft op teruggave van (een deel van) het inschrijfgeld en/of op een vervangende les of activiteit.
 • CaroYoga heeft het recht een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door CaroYoga heeft de deelnemer recht op terugbetaling van (een deel van) het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • CaroYoga heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit. Indien er reeds geld betaald is door deze persoon, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 • Voor retraites gelden naast deze voorliggende Algemene Voorwaarden specifieke annuleringsvoorwaarden die vermeld staan in de ‘Voorwaarden Retraites CaroYoga’.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de activiteiten van CaroYoga geschiedt geheel op eigen risico. 
 • CaroYoga is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor blessures, letsel en/of schade aan personen en/of het beschadigen of kwijtraken  van eigendommen.

Wijzigingen

CaroYoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website.

Voorwaarden Retraites CaroYoga

Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden CaroYoga en zijn specifiek geldig in het geval van retraites van CaroYoga.

Betaling

 • Na opgave voor een retraite krijgt de deelnemer een e-mail ter bevestiging van deelname en het rekeningnummer van CaroYoga waarop het volledige bedrag binnen 7 dagen overgemaakt dient te worden. De deelname is pas definitief na ontvangst door CaroYoga van het desbetreffende bedrag.
 • Alle betalingen dienen voorafgaande aan de retraite door CaroYoga te zijn ontvangen.
 • Bij onjuiste betaling en/of niet tijdige ontvangst van de betaling door CaroYoga heeft CaroYoga het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van de betalingsverplichting.

Annulering

 • Bij annulering door de deelnemer tot 6 weken voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Vanaf 6 weken voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven.

Verzekering

 • Deelnemers zijn verplicht om in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het wordt de deelnemer sterk aangeraden om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Overigen

 • De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de retraite (zoals ziekte, handicap, allergieën en leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken.
 • Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de retraite in de opinie van CaroYoga wordt bemoeilijkt, of dat hierdoor de deelnemers van de groep of CaroYoga in gevaar komen, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 • Het maken van video/film of geluidsopnamen door deelnemers is niet toegestaan.